Onderzoek

Op vraag van de ouders of na doorverwijzing kan er psychodiagnostisch onderzoek verricht worden. Dit geeft ons een duidelijker zicht op de sterktes en uitdagingen, maar ook op het algemeen functioneren van het kind. We krijgen een beter beeld van wat er precies aan de hand is, zodat we de begeleiding gerichter kunnen afstemmen.

Het is in geen geval de bedoeling een label op te kleven, een kind is immers veel meer dan zijn diagnose, hij is uniek in zijn persoonlijkheid en interacties met zijn omgeving. Het laat ons wel toe om zijn unieke kenmerken te vertalen in kwaliteiten en talenten, de begeleiding beter af te stemmen en erkenning te bekomen bij instanties die de hulpverlening kunnen bevorderen.

Een psychodiagnostisch onderzoek bestaat uit een gesprek met de ouders, de testafname(s), vragenlijsten, observaties en een nabespreking. De resultaten worden vertrouwelijk aan de ouders bezorgd en indien gewenst aan de doorverwijzende partij (school, CLB, arts, logopedist... ).


Onderzoek naar intelligentie

Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar voeren we een intelligentieonderzoek uit aan de hand van de meest recente testbatterij WISC-V NL (www.pearsonclinical.nl/complete-set-wisc-v-nl). Met deze test wordt een intelligentieprofiel opgesteld en krijgen we meer zicht op de mogelijkheden van het kind. De volledige test neemt ongeveer 2 uur in beslag en wordt het best afgenomen in de voormiddag, daar het concentratievermogen dan het hoogst is. 

In het kader van terugbetaling voor logopedie kan tevens een verkorte testafname van de WISC-V-NL uitgevoerd worden.

Onderzoek naar hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is veel meer dan een hoog IQ. Een intelligentietest kan afgenomen worden, maar is niet steeds vereist. Er wordt zoveel mogelijk informatie bekomen aan de hand van het intakegesprek en de ontwikkelingsanamnese. Daarnaast kan het onderzoek aangevuld worden met gestandaardiseerde vragenlijsten, gesprekken met de ouders, de school, de leerkracht en het kind / de jongere zelf. Nadien wordt indien nodig een begeleidingstraject opgestart om het kind / de jongere te ondersteunen en zo een optimale ontwikkeling volgens zijn potentieel te bewerkstelligen. 

Onderzoek naar aandacht en concentratie

Bepaalde aandachts- en concentratieproblemen (moeilijkheden op schools vlak, niet kunnen stilzitten,...) kunnen een onderliggende oorzaak hebben. Dit gaan we na aan de hand van gestandaardiseerde testen, vragenlijsten, gesprekken en observaties.

Onderzoek naar sociaal functioneren

Wanneer kinderen moeilijkheden ervaren in hun functioneren op sociaal vlak, in hun verbeelding of communicatie, kan dit verder onderzocht worden in de praktijk. Het onderzoek gebeurt aan de hand van gestandaardiseerde testen, projectief materiaal, vragenlijsten, gesprekken en observaties.

Onderzoek naar hoogsensitiviteit HSP

Het HSP onderzoek gebeurt aan de hand van vragenlijsten, gesprekken en observaties.

Belevingsonderzoek

Hierbij gaan we onderzoeken hoe kinderen hun leefwereld ervaren en er betekenis aan geven. Zo krijgen we meer zicht op wat er in hun binnenkant omgaat, hoe zij de dingen beleven en kunnen we ons een beeld vormen van zijn emotioneel en relationeel functioneren. Het belevingsonderzoek is een integraal onderdeel van de therapie en gebeurt aan de hand van projectief materiaal, vragenlijsten, gesprekken en spelobservaties.

Op basis van de resultaten kan beslist worden om (al dan niet) de therapie op te starten of om meer gespecialiseerde hulp in te schakelen.